Regulations

Regulamin sklepu internetowego MWU 3D Models spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie   
 • DEFINICJE.
 
   1. MWU – MWU 3D Models spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Bandurskiego 10/1, 31-515 Kraków, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000620755 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, posiadająca nr REGON 364604300, NIP 6751546464.
   2. Dotpay.pl – Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28b,, 30-552 Kraków, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000700791 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, posiadająca nr REGON 240770255, NIP 6342661860.
   3. Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez MWU na podstawie Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Kliencie należy rozumieć pod tym pojęciem również Konsumenta, o ile Regulamin nie zawiera odrębnych ustaleń dotyczących Konsumentów.
   4. Potwierdzenie – informacja wysłana do Klienta zawierająca informacje na temat przedmiotu Zamówienia, wartości zamówienia, sposobu płatności za zamówienie, adresu pod jaki zamówienie ma zostać dostarczone oraz czasu realizacji Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zostanie dostarczone w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu, najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia i będzie zawierać informacje określone w art. 12 ustawy o Prawach Konsumenta.
   5. Produkt – rzecz ruchoma prezentowana na portalu Sklepu, oferowana przez MWU na sprzedaż lub aplikacja (tym program komputerowy lub program możliwy do wykorzystania na innym urządzeniu) prezentowana na portalu Sklepu, na której wykorzystanie MWU udziela licencji, jak również usługa prezentowana na portalu Sklepu, którą wykonuje MWU.
   6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez MWU i dostępny pod adresem www https://mwu3dmodels.com/
   7. Umowa – umowa sprzedaży lub umowa licencyjna lub umowa o świadczenie usług zawierana pomiędzy Klientem a MWU z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, której przedmiotem są Produkty.
   8. ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.).
   9. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn.zm.).
   10. Zamówienie – zamówienie Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, złożone drogą elektroniczną przez Klienta, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów, i realizowane przez MWU w oparciu o Regulamin.
 
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
   1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady realizacji zamówień poprzez sklep internetowy prowadzony przez MWU działający pod adresem https://mwu3dmodels.com/ („Sklep”) oraz zasady korzystania z usług. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   2. Klient może kontaktować się z MWU w formie pisemnej pod adresem siedziby MWU wskazanym w pkt 1.1lub w formie mailowej pod adresem: [email protected].
   3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
    1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
    2. Dostęp do poczty elektronicznej,
    3. Zaktualizowana przeglądarka internetowa.
   4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 
 • ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA.
 
   1. MWU zobowiązuje się do realizacji Zamówień na rzecz Klientów na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z Potwierdzeniem.
   2. Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Sklepie są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Sklepie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
   3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanych Produktów. Zmiany takie nie mają wpływu na złożone już Zamówienia.
   4. Ceny w Sklepie, widoczne przy każdym produkcie, są podawane w Euro (EUR) i są cenami brutto, tj. zawierają wszystkie składniki, w tym np. podatek VAT, cło, przy czym cena ta nie obejmuje kosztu przesyłki Produktu. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
   5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://mwu3dmodels.com/ i dokonać wyboru Produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   6. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
   7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Produktów, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów, w tym w szczególności kosztów dostawy.
   9. Zamówienia realizowane są po dokonaniu złożenia Zamówienia ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, określeniu sposobu płatności, adresu dostawy i potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty („Kupuję i płacę”). Podanie danych osobowych podczas składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z zasadami wskazanymi w polityce prywatności.
   10. Klient ponosi wszelkie konsekwencje podania nieprawidłowych danych osobowych przy składaniu Zamówienia. Postanowienie nie ma zastosowania do Konsumentów.
   11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
   12. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym w szczególności danych.
   13. Okres ważności złożonego Zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku  płatności w tym terminie lub braku możliwości kontaktu z Klientem przez MWU w celu realizacji Zamówienia, MWU przysługuje prawo do anulowania takiego zamówienia.
   14. Faktura dokumentująca sprzedaż Produktu zostanie dostarczona Klientowi w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. W przypadku braku zgody na wystawienie faktury w formie elektronicznej, Klient niezwłocznie po złożeniu Zamówienia winien poinformować MWU o braku zgody na wystawienie faktury elektronicznej. Informacja ta może być przekazana na adres e-mail MWU: [email protected].
   15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
 • PŁATNOŚCI.
 
   1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na podstawie potwierdzenia Zamówienia w jeden z następujących sposobów:
    1. kartą płatniczą (poprzez serwis Dotpay.pl). Akceptowanymi kartami są kart Visa oraz MasterCard;
    2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych on-line (poprzez serwis Dotpay.pl)
    3. przelewem bankowym na rachunek MWU.
   2. W przypadku wybrania płatności kartą płatniczą lub płatności elektronicznej, po kliknięciu w pole „Kupuję i płacę” Klient zostanie przekierowany do systemu Dotpay.pl, a następnie do wewnętrznego dostawcy karty płatniczej lub systemu banku, z którego usług korzysta, celem umożliwienia mu dokonania zapłaty
   3. Termin na dokonanie płatności wynosi 7 dni.
   4. Brak dostępności którejkolwiek z metod płatności wymienionych powyżej w trakcie składania zamówienia nie stanowi podstawy do reklamacji.
   5. Za dzień płatności uważany jest w przypadku, o którym mowa w ust. 4.1.1 – 4.1.2. powyżej, dzień otrzymania przez MWU potwierdzenia zapłaty od operatora systemu Dotpay.pl, oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 41.3. powyżej, dzień zaksięgowania środków w pełnej wysokości na rachunku bankowym MWU. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
   6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl.
 
 • DOSTAWA/LICENCJA/REKLAMACJE DOT. PRODUKTÓW
 
   1. Warunki dostawy Produktów, w tym warunki licencji na aplikacje MWU, jak również warunki obsługi reklamacji od Produktów określa dokument pn. „Warunki dostawy…” przeznaczony dla poszczególnego wybranego przez Klienta Produktu. Dokument taki stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 
 • REKLAMACJE DOT. FUNKCJONOWANIA SKLEPU
 
  1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania sklepu w formie pisemnej na adres: MWU 3D MODELS sp. z o.o. ul. Bandurskiego 10/1, 31-515 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub telefonicznie na numer: +48 795 655 606.
  2. MWU podejmuje działania w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy techniczne i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  3. W reklamacji dotyczącej działania Sklepu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  4. MWU zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej działania Sklepu w terminie do 30 dni od dnia jej wpłynięcia do MWU. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje Dotpay.pl. Reklamacja powinna zawierać: numer, kwotę oraz datę transakcji.
  5. W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klient będący konsumentem lub osobą, do której regulacje konsumenckie stosują się odpowiednio, posiada możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
   3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
   4. złożenia skargi poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/;
   5. złożenia  wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej.
Dane kontaktowe podmiotów zajmujących się pomocą dla konsumentów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq593.  
 • PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 
   1. Konsumentom oraz osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, w przypadku gdy umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje uprawnienie do odstąpienia.
   2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje klientowi, jeśli wyraził zgodę na  dostarczenie mu Produktu mającego postać treści cyfrowej nie utrwalonej na materialnym nośniku przed upływem terminu 14-dni (licząc od daty zawarcia Umowy) na odstąpienie.
   3. Informacje dotyczące prawa do odstąpienia od Umowy, w szczególności termin do wykonania prawa do odstąpienia, realizacja prawa do odstąpienia, wskazane są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
   4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub w innej pisemnej formie zgodnej z ustawą o Prawach Konsumenta.
 
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON, SPORY MIĘDZY STRONAMI
 
   1. MWU oświadcza, iż oferowane Produkty nie są urządzeniami diagnostycznymi, w szczególności urządzenia medycznego laboratorium diagnostycznego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U.2004.43.408 z późn.zm.). MWU nie odpowiada za używanie Produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności za używanie ich jako urządzeń diagnostycznych zgodnie z ww. Rozporządzeniem.
   2. Wszelkie spory, wątpliwości lub roszczenia wynikające z Umowy lub powstałe w związku z Umową, w tym dotyczące ważności, nieważności, naruszenia bądź wygaśnięcia Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby MWU.
   3. Sąd będzie orzekał w sprawach określonych powyżej w oparciu o prawo materialne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. Do oceny praw i obowiązków stron, w tym w szczególności do Umów, wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie w najszerszym możliwym zakresie. Przez akceptację regulaminu Klient wyraża zgodę na wyłączenie stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).
 
 • UMOWY ZAWIERANE Z KONSUMENTAMI 
 
   1. Jeżeli Umowa zawierana jest z konsumentem, jakiekolwiek zapisy Regulaminu ustalające mniej korzystne warunki sprzedaży niż bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie mają zastosowania do konsumentów. W ich miejsce stosuje się korzystniejsze dla konsumenta uregulowania prawne bezwzględnie wiążące.
 
 • NEWSLETTER
 
   1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od MWU informacji handlowej w postaci newslettera drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w czasie składania Zamówienia. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa na każde żądanie Klienta skierowane z adresu mailowego, na który newsletter jest wysyłany i którego rezygnacja dotyczy na adres [email protected].
 
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
  1. MWU przysługuje prawo do dokonywania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie Zamówienia złożone przez aktualizacją Regulaminu, realizowane będą na zasadach, jakie określa Regulamin, który obowiązywał podczas składania tych Zamówień. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób, które korzystają ze Sklepu.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie najwcześniej po 7 dniach od momentu, w którym zmieniony Regulamin udostępniony został na stronie Sklepu.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – załącznik nr 1 do regulamin sklepu internetowego MWU 3D Models spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 
  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest treść cyfrowa (np. aplikacja cyfrowa), dostarczana bez materialnego nośnika, a Państwo wyrazili zgodę na dostarczenie tej treści cyfrowej przed upływem terminu 14 dniowego do odstąpienia.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
   1. zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jeżeli przedmiotem Umowy (Produktem) jest aplikacja cyfrowa, pod warunkiem, że nie złożyli Państwo oświadczenia o dostarczeniu Państwu aplikacji bez materialnego nośnika przed upływem terminu 14 dni; w tej sytuacji prawo do odstąpienia wygasa z momentem złożenia takiego oświadczenia;
   2. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, jeżeli przedmiotem Umowy (Produktem) jest rzecz ruchoma.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. MWU 3D Models spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Bandurskiego 10/1, 31-515 Kraków, [email protected], o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Skutki odstąpienia od umowy są następujące:
   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
   2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy ruchomej będącej Produktem lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz ruchomą będącą Produktem na adres MWU 3D Models spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Bandurskiego 10/1, 31-515 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
   5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ruchomej będącej Produktem.

 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU
Adresat: MWU 3D Models spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Formularz należy przesłać pocztą na adres: ul. Bandurskiego 10/1, 31-515 Kraków Lub e-mailowo na adres: [email protected]
 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od: umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)   (*) Niepotrzebne skreślić.
Data zawarcia Umowy jeśli przedmiotem Umowy jest treść cyfrowa (np. aplikacja):
Data odbioru Produktu jeśli przedmiotem Umowy jest rzecz ruchoma:
Imię i nazwisko Klienta:
Adres Klienta:
Podpis:
Data:
 
Warunki dostawy Produktu aplikacja „Serce Płodu VR”  
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 
  1. Niniejsze warunki stanowią integralną część „Regulamin sklepu internetowego MWU 3D Models spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie” („Regulamin”) i wszelkie definicje zawarte w Regulaminie stosuje się odpowiednio.
  2. Niniejsze warunki regulują zasady dostawy, licencji oraz reklamacji Produktu MWU pod nazwą „Serce Płodu VR” („Produkt”).
  3. Dla swojego działania Produkt wymaga:
   1. gogli Oculus Go, kontrolera, który jest sprzedawany razem z goglami oraz zarejestrowanego konta na platformie Oculus; lub
   2. gogli Gear  VR wraz z telefonem typu: Samsung S7/S7 Edge, S8/S8+, S9/S9+ lub S10/S10+; elementami niezbędnymi do obsługi i uruchomienia samych gogli Gear VR są: kontroler, który jest sprzedawany razem z goglami, telefon, oraz zarejestrowane konto na platformie Oculus;
(„Urządzenia Przeznaczone”).
   1. Klient może łączyć się z kontem na platformie Oculus także za pośrednictwem swojego konta na platformie społecznościowej Facebook.
   2. PRODUKT MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER EDUKACYJNY. PRODUKT NIE SŁUŻY DO DIAGNOZOWANIA I NIE ZASTĘPUJE KONSULTACJI LEKARSKIEJ ORAZ ZALECONYCH PRZEZ LEKARZA BADAŃ.
   3. Jeśli jakiekolwiek postanowienie jest nieważne lub bezskuteczne na mocy przepisów prawa, pozostała część pozostaje w mocy w najszerszym możliwym zakresie.
 
 • WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
 
   1. MWU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆI ZA PRAWIDŁOWOŚĆ DZIAŁANIA APLIKACJI ORAZ WITRYN INTERNETOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY SŁUŻĄCYCH DO AKTYWACJI KODU PRODUKTU W CELU JEGO POBRANIA.
   2. MWU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRAWIDŁOWOŚC DZIAŁANIA URZĄDZEŃ (GOGLI, TELEFONÓW) WYKORZYSTYWANYCH DO OBSŁUGI PRODUKTU MWU.
   3. JAKAKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA MWU OGRANICZONA JEST DO WARTOŚCI PIERWOTNIE ZAKUPIONEGO PRODUKTU I NIE OBEJMUJE UTRACONYCH KORZYŚCI.
 
 • DOSTAWA.
 
   1. Dostęp do Produktu następuje w formie sprzedaży kodu aktywizacji do oprogramowania. Po zawarciu Umowy oraz dokonaniu przez Klienta płatności zgodnie z postanowieniami Regulaminu, MWU przekazuje Klientowi kod dostępu do Produktu („Kod Produktu”).
   2. Przekazanie Kodu Produktu następuje na adres e-mail wskazany przez Klienta.
   3. Po zalogowaniu się na platformę Oculus (przy użyciu samych gogli, telefonu lub komputera), na stronie Oculus Klient wprowadza Kod Produktu postępując zgodnie z instrukcjami Oculus. Po wpisaniu Kodu, Produktu zostaje przypisany do konta Klienta. Produkt zostaje ściągnięty na gogle Klienta z serwerów Oculus. Po ściągnięciu i zainstalowaniu aplikacji, aplikacja działa lokalnie na goglach VR Klienta.
 
 • WARUNKI LICENCJI.
 
   1. Produkt jest przedmiotem autorskich praw majątkowych MWU. MWU udostępnia Klientom produkt wyłącznie do korzystania, na zasadach niżej określonych („Licencja”).
   2. Licencja ma charakter bezterminowy i jest nieograniczona terytorialnie. Licencja nie ma charakteru wyłącznego. Licencja nie obejmuje zgody na komercyjne wykorzystanie Produktu. Licencja nie obejmuje zgody na wykorzystanie Produktów dla celów edukacyjnych osób innych niż sam Klient. W  najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo licencja jest nieprzenaszalna bez uprzedniej zgody MWU wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
   3. Licencja upoważnia Klienta do wykorzystania Produktu tylko na jednym, przypisanym urządzeniu.
   4. Klient jest uprawniony do pobrania Produktu oraz korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, poprzez odtworzenie na Urządzeniach Przeznaczonych. Klient jest uprawniony do instalacji, przechowywania, odtwarzania i wyświetlania treści Produktu na Urządzeniach Przeznaczonych.
   5. Klient nie jest uprawniony do używania jakiejkolwiek kopii zapasowej Produktu równocześnie z Produktem.
   6. Klient nie może upoważnić jakiejkolwiek innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji, w jakikolwiek sposób, poza wypadkami dopuszczonymi wyraźnie przez prawo.
   7. Klient nie jest uprawniony do samodzielnej naprawy usterek Produktu w sposób powodujący jakąkolwiek ingerencję w treść Produktu (kody produktu w rozumieniu informatycznym).
 
 • UPRAWNIENIA KLIENTA W ZWIĄZKU Z USTERKAMI.
 
   1. Przez okres roku od daty dostawy Produktu, MWU zapewnia usunięcie usterek Produktu wynikających z przyczyn leżących po stronie MWU i zawinionych przez MWU oraz wsparcie techniczne. W przypadku Aktualizacji, o której mowa w pkt 6, okres roku liczy się osobno dla każdej Aktualizacji.
   2. Wszelkie usterki związane z funkcjonowaniem Produktu Konsument może zgłaszać pisemnie na adres: MWU 3D MODELS sp. z o.o. ul. Bandurskiego 10/1, 31-515 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]. W zgłoszeniu należy opisać usterkę oraz podać numer zamówienia Produktu.
   3. Usunięcie usterki następuje albo poprzez naprawę Produktu albo udostępnienie Klientowi nowego Kodu Produktu (z nowym Produktem).
   4. Jeżeli usterka nie zostanie usunięta w terminie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia i uznania je za uzasadnione, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny zapłaconej za Produkt. Oświadczenie może być złożone w terminie roku od bezskutecznego upływu terminu 14 dni.
   5. W przypadku odstąpienia lub obniżenia ceny, MWU zwraca Klientowi na wskazany przez niego rachunek kwotę zapłaconą za Produkt lub jej odpowiednią część.
   6. W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji, Klientowi przysługują uprawnienia opisane w Regulaminie, w szczególności możliwość rozpatrzenia sporu w ramach mechanizmów pozasądowych.
 
 • AKTUALIZACJE.
 
   1. Klient jest uprawniony do niżej zdefiniowanej Aktualizacji Produktu bez obowiązku uiszczania dodatkowej opłaty.
   2. Przez aktualizacje Produktu należy rozumieć dodanie pojedynczych modułów obejmujących nowe wady serca płodu („Aktualizacja”). W szczególności, Aktualizacją nie jest nowa wersja Produktu obejmująca inna elementy, inne funkcje, ani też nowy lub inny Produkt MWU (w tym nowa lub aplikacja) dotycząca kwestii zdrowego serca płodu lub wad płodu. MWU3D może podjąć decyzję o udostępnieniu innych elementów jako bezpłatnych aktualizacji.
   3. Aktualizacja będzie dostarczana przez platformę Oculus. Klient w menu gogli jest informowany o pojawieniu się nowej aktualizacji i może ją pobrać, chyba, że wybrał opcję aktualizacji automatycznej – w takiej sytuacji aktualizacja pobierze się samodzielnie.
 
 • OCHRONA PRODUKTU.
 
   1. Niżej określone obowiązki spoczywają na Kliencie jako obowiązki kontraktowe, niezależnie od tego, że mogą go obciążać z mocy prawa.
   2. Klient jest zobowiązany do nie udostępniania innym osobom Produktu w celu jego obserwowania, badania i testowania w celu poznania zasad oraz idei funkcjonowania Produktu.
   3. Klient nie jest uprawniony do zwielokrotniania lub tłumaczenia kodu Produktu poza wypadkami określonymi w art. 75 ust. 2 polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient nie jest uprawniony do wglądu w kod programu (w rozumieniu informatycznym) w jakichkolwiek innych granicach.
   4. Niezależnie od jakichkolwiek przypadków przewidzianych prawem lub Umową, MWU może natychmiastowo wypowiedzieć Umowę oraz Licencję, jeśli Klient narusza zasady Ochrony Produktu. Naruszenie przez Klienta tego obowiązku będzie skutkować koniecznością zapłaty kary umownej w kwocie [10.000] Euro. Nie wpływa to na inne prawa MWU wynikające z ustawy lub z Umowy. MWU może dochodzić odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej.
 
 • WYPOWIEDZENIE UMOWY ORAZ LICENCJI. SKUTKI ZAKOŃCZENIA LICENCJI.
 
  1. Niezależnie od jakichkolwiek przypadków przewidzianych prawem lub Umową, MWU może natychmiastowo wypowiedzieć Umowę oraz Licencję, jeśli Klient narusza postanowienia Umowy w sposób istotny, co stanowi ważną przyczynę wypowiedzenia. Nie wpływa to na inne prawa MWU wynikające z ustawy lub z Umowy.
  2. Niezależnie od jakichkolwiek przypadków przewidzianych prawem lub Umową, Klient oraz MWU mogą wypowiedzieć Umowę i Licencję bez podawania przyczyny, za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  3. W przypadku jakiegokolwiek zakończenia Licencji, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, Klient jest obowiązany do natychmiastowego zaprzestania używania Produktu oraz odinstalowania Produktu z jakichkolwiek posiadanych urządzeń. MWU może zażądać od Klienta dowodu zaprzestania używania oraz odinstalowania Produktu oraz złożenia odpowiednich oświadczeń. Naruszenie przez Klienta tego obowiązku będzie skutkować koniecznością zapłaty kary umownej w kwocie [10.000] Euro. MWU może dochodzić odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej.