Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MWU 3D Models spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie   
 • DEFINICJE.
 
   1. MWU – MWU 3D Models spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Bandurskiego 10/1, 31-515 Kraków, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000620755 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, posiadająca nr REGON 364604300, NIP 6751546464. 
   2. Dotpay.pl – Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28b,, 30-552 Kraków, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000700791 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, posiadająca nr REGON 240770255, NIP 6342661860.
   3. Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez MWU na podstawie Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Kliencie należy rozumieć pod tym pojęciem również Konsumenta, o ile Regulamin nie zawiera odrębnych ustaleń dotyczących Konsumentów.
   4. Potwierdzenie – informacja wysłana do Klienta zawierająca informacje na temat przedmiotu Zamówienia, wartości zamówienia, sposobu płatności za zamówienie, adresu pod jaki zamówienie ma zostać dostarczone oraz czasu realizacji Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zostanie dostarczone w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu, najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia i będzie zawierać informacje określone w art. 12 ustawy o Prawach Konsumenta.
   5. Produkt – rzecz ruchoma prezentowana na portalu Sklepu, oferowana przez MWU na sprzedaż lub aplikacja (tym program komputerowy lub program możliwy do wykorzystania na innym urządzeniu) prezentowana na portalu Sklepu, na której wykorzystanie MWU udziela licencji, jak również usługa prezentowana na portalu Sklepu, którą wykonuje MWU.
   6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez MWU i dostępny pod adresem www https://mwu3dmodels.com/
   7. Umowa – umowa sprzedaży lub umowa licencyjna lub umowa o świadczenie usług zawierana pomiędzy Klientem a MWU z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, której przedmiotem są Produkty.
   8. ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.).
   9. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn.zm.).
   10. Zamówienie – zamówienie Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, złożone drogą elektroniczną przez Klienta, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów, i realizowane przez MWU w oparciu o Regulamin. 
 
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
   1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady realizacji zamówień poprzez sklep internetowy prowadzony przez MWU działający pod adresem https://mwu3dmodels.com/ („Sklep”) oraz zasady korzystania z usług. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   2. Klient może kontaktować się z MWU w formie pisemnej pod adresem siedziby MWU wskazanym w pkt 1.1lub w formie mailowej pod adresem: info@mwu3dmodels.com
   3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
    1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
    2. Dostęp do poczty elektronicznej,
    3. Zaktualizowana przeglądarka internetowa.
   4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 
 • ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA.
 
   1. MWU zobowiązuje się do realizacji Zamówień na rzecz Klientów na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z Potwierdzeniem.
   2. Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Sklepie są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Sklepie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
   3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanych Produktów. Zmiany takie nie mają wpływu na złożone już Zamówienia.
   4. Ceny w Sklepie, widoczne przy każdym produkcie, są podawane w złotych polskich (PLN) oraz euro (EUR) i są cenami brutto, tj. zawierają wszystkie składniki, w tym np. podatek VAT, cło, przy czym cena ta nie obejmuje kosztu przesyłki Produktu. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
   5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://mwu3dmodels.com/ i dokonać wyboru Produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   6. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
   7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Produktów, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów, w tym w szczególności kosztów dostawy.
   9. Zamówienia realizowane są po dokonaniu złożenia Zamówienia ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, określeniu sposobu płatności, adresu dostawy i potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty („Kupuję i płacę”). Podanie danych osobowych podczas składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z zasadami wskazanymi w polityce prywatności pod adresem https://mwu3dmodels.com/polityka-prywatnosci/
   10. Klient ponosi wszelkie konsekwencje podania nie prawidłowych danych osobowych przy składaniu Zamówienia. Postanowienie nie ma zastosowania do Konsumentów.
   11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
   12. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym w szczególności danych.
   13. Okres ważności złożonego Zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku  płatności w tym terminie lub braku możliwości kontaktu z Klientem przez MWU w celu realizacji Zamówienia, MWU przysługuje prawo do anulowania takiego zamówienia.
   14. Faktura dokumentująca sprzedaż Produktu zostanie dostarczona Klientowi w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. W przypadku braku zgody na wystawienie faktury w formie elektronicznej, Klient niezwłocznie po złożeniu Zamówienia winien poinformować MWU o braku zgody na wystawienie faktury elektronicznej. Informacja ta może być przekazana na adres e-mail MWU: info@mwu3dmodels.com.
   15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
 • PŁATNOŚCI.
 
   1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na podstawie potwierdzenia Zamówienia w jeden z następujących sposobów:
    1. kartą płatniczą (poprzez serwis Dotpay.pl). Akceptowanymi kartami są kart Visa oraz MasterCard;
    2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych on-line (poprzez serwis Dotpay.pl)
    3. przelewem bankowym na rachunek MWU.
   2. W przypadku wybrania płatności kartą płatniczą lub płatności elektronicznej, po kliknięciu w pole „Kupuję i płacę” Klient zostanie przekierowany do systemu Dotpay.pl, a następnie do wewnętrznego dostawcy karty płatniczej lub systemu banku, z którego usług korzysta, celem umożliwienia mu dokonania zapłaty
   3. Termin na dokonanie płatności wynosi 7 dni. 
   4. Brak dostępności którejkolwiek z metod płatności wymienionych powyżej w trakcie składania zamówienia nie stanowi podstawy do reklamacji.
   5. Za dzień płatności uważany jest w przypadku, o którym mowa w ust. 4.1.1 – 4.1.2. powyżej, dzień otrzymania przez MWU potwierdzenia zapłaty od operatora systemu Dotpay.pl, oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 41.3. powyżej, dzień zaksięgowania środków w pełnej wysokości na rachunku bankowym MWU. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
   6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl.  
 
 • DOSTAWA/LICENCJA/REKLAMACJE DOT. PRODUKTÓW
 
   1. Warunki dostawy Produktów, w tym warunki licencji na aplikacje MWU, jak również warunki obsługi reklamacji od Produktów określa dokument pn. „Warunki dostawy…” przeznaczony dla poszczególnego wybranego przez Klienta Produktu. Dokument taki stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 
 
 • REKLAMACJE DOT. FUNKCJONOWANIA SKLEPU
 
  1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania sklepu w formie pisemnej na adres: MWU 3D MODELS sp. z o.o. ul. Bandurskiego 10/1, 31-515 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@mwu3dmodels.com lub telefonicznie na numer: 795655606
  2. MWU podejmuje działania w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy techniczne i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  3. W reklamacji dotyczącej działania Sklepu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  4. MWU zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej działania Sklepu w terminie do 30 dni od dnia jej wpłynięcia do MWU. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje Dotpay.pl. Reklamacja powinna zawierać: numer, kwotę oraz datę transakcji.
  5. W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klient będący konsumentem lub osobą, do której regulacje konsumenckie stosują się odpowiednio, posiada możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
   3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
   4. złożenia skargi poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/
   5. złożenia  wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej.
Dane kontaktowe podmiotów zajmujących się pomocą dla konsumentów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq593  
 • PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 
   1. Konsumentom oraz osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, w przypadku gdy umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje uprawnienie do odstąpienia.
   2. Informacje dotyczące prawa do odstąpienia od Umowy, w szczególności termin do wykonania prawa do odstąpienia, realizacja prawa do odstąpienia, wskazane są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
   3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub w innej pisemnej formie zgodnej z ustawą o Prawach Konsumenta.
 
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON, SPORY MIĘDZY STRONAMI
 
   1. MWU oświadcza, iż oferowane Produkty nie są urządzeniami diagnostycznymi, w szczególności urządzenia medycznego laboratorium diagnostycznego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U.2004.43.408 z późn.zm.). MWU nie odpowiada za używanie Produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności za używanie ich jako urządzeń diagnostycznych zgodnie z ww. Rozporządzeniem. 
   2. Wszelkie spory, wątpliwości lub roszczenia wynikające z Umowy lub powstałe w związku z Umową, w tym dotyczące ważności, nieważności, naruszenia bądź wygaśnięcia Umowy, winny być rozstrzygane w postępowaniu arbitrażowym przez Sąd Polubowny przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, zgodnie z regulaminem tegoż Sądu.
   3. Sąd Polubowny będzie orzekał w sprawach określonych powyżej w oparciu o prawo materialne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. 
   4. Sąd Polubowny będzie orzekał w składzie 3 arbitrów wybranych zgodnie z regulaminem tegoż Sądu. Miejscem rozprawy i orzekania (miejscem arbitrażu) będzie Kraków. Językiem postępowania arbitrażowego będzie język polski. 
 
 • UMOWY ZAWIERANE Z KONSUMENTAMI 
 
   1. Jeżeli Umowa zawierana jest z konsumentem, jakiekolwiek zapisy Regulaminu ustalające mniej korzystne warunki sprzedaży niż bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie mają zastosowania do konsumentów. W ich miejsce stosuje się korzystniejsze dla konsumenta uregulowania prawne bezwzględnie wiążące.
 
 • NEWSLETTER
 
   1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od MWU informacji handlowej w postaci newslettera drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w czasie składania Zamówienia. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa na każde żądanie Klienta skierowane z adresu mailowego, na który newsletter jest wysyłany i którego rezygnacja dotyczy na adres info@mwu3dmodels.com . 
 
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
  1. Do oceny praw i obowiązków stron, w tym w szczególności do Umów, wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie w najszerszym możliwym zakresie. Przez akceptację regulaminu Klient wyraża zgodę na wyłączenie stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG). 
  2. MWU przysługuje prawo do dokonywania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie Zamówienia złożone przez aktualizacją Regulaminu, realizowane będą na zasadach, jakie określa Regulamin, który obowiązywał podczas składania tych Zamówień. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób, które korzystają ze Sklepu.
  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie najwcześniej po 7 dniach od momentu, w którym zmieniony Regulamin udostępniony został na stronie Sklepu.